دبیرخانه و ارتباطات

تمامی امور مربوط به ثبت و درخواست محصولات و آموزش و نیز امور حقوقی از طریق پشتیبانی صورت می‌گیرد.

ثبت توصیه‌‌‌نامه

معلم گرامی: با ارسال این توصیه نامه تایید می‌‌کنید که داوطلب شایستگی دریافت خدمات فوق‌‌العاده آموزشی و پشتیبانی را برای فعالیت محتوایی و رسانه‌ای مفید و کارآمد را دست کن برای خود دارد. توجه داشته باشید. آموزش‌‌های لمفا خدمات و پشتیبانی‌های پر هزینه‌ای دارد که ظرفیت آن محدود است. با هر توصیه‌‌نامه از این ظرفیت کاسته می‌شود. ما فرصتی برای آموزش‌‌های همگانی نداریم. و امیدواریم توصیه‌‌‌‌نامه شما یکی از بهترین‌‌های این دوره را به ما معرفی کند. این توصیه نامه بار حقوقی برای شما توصیه کننده گرامی نخواهد داشت و صرفا یک تایید اخلاقی از سوی یک معلم است. کاربرد توصیه‌نامه چیست؟