اطلاعات تماس و مالی

[section label=”Contact” bg_color=”#709725″ padding=”100px”]

[row]

[col span__sm=”12″ color=”light”]

[ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center”]

ارتباط خوب است؛ ارتباط خوب، خوب است!

[/ux_text]
[divider align="center" width="100px" height="4px" color="rgb(255, 255, 255)"]

[/col]

[/row]
[row style=”small” col_style=”dashed” col_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.7)”]

[col span__sm=”12″ depth=”3″]

[row_inner style=”collapse”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ bg_radius=”62″]

[row_inner_1 style=”small”]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”60px 0px 0px 50px” padding__sm=”60px 0px 50px 0px” padding__md=”60px 0px 50px 50px” align=”center”]

[featured_box img=”56296″]

[ux_text text_align=”center”]

Visit us

[/ux_text]

[/featured_box]
[ux_text text_align=”center”]

ایران . خوزستان . اهواز

[/ux_text]
[gap]

[featured_box img=”56299″]

[ux_text text_align=”center”]

Follow Us

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

bamatabala@

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″ padding=”60px 50px 0px 0px” padding__sm=”0px 0px 60px 0px” align=”center”]

[featured_box img=”56295″]

[ux_text text_align=”center”]

Email

[/ux_text]

[/featured_box]
[ux_text text_align=”center”]

lemfasite@gmail.com

[/ux_text]
[gap]

[featured_box img=”56297″]

[ux_text text_align=”center”]

Give us a call

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

09167340168

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[ux_text text_align=”center”]

شماره کارت بانک ملی بنام آقای مجتبی کیانپور

6037991787521073

[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

    [/col_inner]

    [/row_inner]

    [/col]

    [/row]

    [/section]